Предимствата на регистрация на офшорна фирма в Кипър

By | 26.11.2023
 1. Кипър има много по-силна международна репутация в сравнение с други класически офшорни юрисдикции. Не е в „черния списък“ на световните офшорки.
 2. Кипър има подписани споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с 60 държави.
 3. Финансовите отчети в Кипър се представят в съответствие с международните стандарти.
 4. Кипър има една от най-ниските корпоративни данъчни ставки в Европа.
 5. Много категории разходи могат да бъдат отнесени към себестойността.
 6. Изключително благоприятни условия за развитие на холдингови дружества (няма консолидационен данък и дейността на контролирано чуждестранно дружество не е регулирана) с основна дейност, свързана с контрол на активи в други кипърски дружества.
 7. Без данък върху международни/външни дивиденти, върху капиталови печалби, върху доходи от продажба на ценни книжа.
 8. Простота на процедурата по регистрация и ниска цена за поддържане на компанията.
 9. Възможност за търговия с европейски компании (получаване на ДДС номер).
 10. Удобство за работа със заеми чрез кипърска офшорна компания.
 11. Без валутен контрол.
 12. Ако чуждестранни експерти на офшорна компания в Кипър работят извън юрисдикцията, те плащат данък върху дохода, вариращ от 0% до 2%.
 13. Нерезидент на Кипър, който е наследник на имуществото, не подлежи на данъчно облагане.
 14. Възможност за използване на номинална услуга.
 15. Загубите могат да се прехвърлят към следващи данъчни периоди, докато не бъдат покрити от приходите.
 16. Подобрена защита, предлагана на своите акционери от гледна точка на поверителността.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА В КИПЪР

Организационни изисквания

Това са организационните изисквания за регистрация за създаване на нова компания в Кипър. Те включват:

 1. Минимум един директор;
 2. Минимум един акционер;
 3. Физическо лице може да бъде както акционер, така и директор;
 4. Изисква се регистриран и потвърден адрес в Кипър;
 5. Фирмата трябва да има секретар (физическото лице може да бъде местно или чуждестранно лице);
 6. Разрешено е използването на номинална услуга.

Ако следните изисквания не са изпълнени, има определени ограничения върху бизнес дейности, които включват банкови, застрахователни, финансови услуги и много други без получаване на специално разрешение.

Изисквания за име на фирма

 1. Името на фирмата може да бъде изготвено на всеки език с латиница или гръцка азбука, при условие че е представен превод на гръцки или английски език. В същото време името трябва да бъде официално признато за благозвучно.
 2. Забранено е използването на имена, подобни или аналогични на съществуващите.
 3. Имената, съдържащи намек за незаконност или връзка с покровителството на кралски семейства, няма да бъдат регистрирани.
 4. Подлежат на лицензиране компаниите, чиито имена съдържат думи като „тръст“, „банка“, „застраховане“, „презастраховане“.
 5. Името трябва да завършва с думата „Limited (Ltd)“.

Изисквания към документацията за регистрация на фирма

Има определени изисквания за документация, които трябва да бъдат изпълнени за учредяване на компания в Кипър. Те включват:

 • Удостоверение за учредяване (английски/гръцки);
 • Удостоверение за директор; 
 • Удостоверение за секретар;
 • Акционерно удостоверение;
 • Сертификат за регистриран адрес;  
 • Копия от паспорти на акционерите (нотариално заверени)
 • Апостил на подвързани копия на учредителни документи 
 • Учредителен договор и устав на дружеството (също нотариално заверен);
 • Откъси от първото заседание на Съвета на директорите; 
 • Нетърговска гаранция;
 • Одобрение на избраното име на дружеството от Търговския регистър;
 • Банково извлечение, посочващо депозита на акционерния капитал на бизнеса.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМА В КИПЪР

В съответствие с нормите на правната система на Кипър контролът върху дейността на предприятието се осъществява чрез гласуване на събранието на акционерите. В същото време правоимащите документи запазват правото на ежедневен контрол върху борда на директорите.

За да се предпазят от незаконни действия на директора, акционерите на дружеството имат право да налагат ограничения върху неговите правомощия.

За да запази статута на офшорна компания в Кипър, предприятието трябва да извършва стопанска дейност, а събранията на акционерите трябва да се провеждат извън юрисдикцията.

За резидентната компания е важно всички решения да се вземат на територията на Кипър.

Особености на компанията в Кипър:

 • Информацията за действителните собственици или акционери е публична и се съхранява в централната банка на Република Кипър.
 • Ако идентифицирането на собственика на фирмата може да доведе до някакви негативни последици, е необходимо да се запази анонимността на данните. Това може да се постигне чрез прилагане на механизъм за използване на акции на приносител или декларация за доверие.

ДАНЪЦИ В КИПЪР

Кипърската компания плаща данък върху дохода от 12,5% (ставката е определена през 2013 г.). 

В Кипър няма наследство, недвижими имоти, нетно богатство и общински данъци. Има данък върху прехвърлянето на недвижими имоти до 8%. Данък добавена стойност е 19%. Не се облагат доходите от дивиденти и сделки с ценни книжа.

ФИРМЕНА ОТЧЕТНОСТ

Офшорните компании в Кипър трябва ежегодно да представят:

 1. Връщане на данъци;
 2. Финансови отчети, съдържащи доклад на независим одитор;
 3. Финансов отчет, съставен на гръцки език;
 4. Годишен отчет, съдържащ информация за акционери, секретари, директори.

Първите три вида отчети се подават в Данъчната служба на Кипър, а отчетът на гръцки език в Регистрационната камара.
Дори при липса на динамична дейност на компанията и липса на начислени данъци, офшорна компания в Кипър трябва да представи доклади, заверени от одитора.

КАКВИ ВИДОВЕ ФИРМИ МОГАТ ДА СЕ ОТКРИЯТ В КИПЪР

Когато планирате да отворите компания в Кипър. Това са различните видове компании, които могат да бъдат открити в Кипър.

 1. Дружество с ограничена отговорност. Това може да бъде или частно дружество с ограничена отговорност, или публично дружество с ограничена отговорност.
 2. Партньорство (събирателно и командитно дружество).
 3. Клон на чужда компания. Възможно е да отворите клон или чуждестранен офис в Кипър.
 4. Едноличен търговец.